[Menu] [dDH] Laatste update: 13 juli 1999

Doel Stichting Digitaal Den Haag

Hieronder het belangrijkste deel uit de statuten van de stichting Digitaal Den Haag: Het Doel. De rest van de statuten zijn min of meer de gebruikelijke standaard formuleringen in stichtingsstatuten (waardoor de notariskosten beperkt bleven).

Merk op dat deze doelstellingen geschreven zijn toen de stichting zich (o.a.) wilde opwerpen als nieuwe 'digitale stad' voor Den Haag, op een moment dat 'De Digitale Hofstad' leek te verdwijnen. Dat is niet gebeurd en dDH heeft zich sindsdien naast De Digitale Hofstad ontwikkeld tot een 'Onafhankelijk Internet Platform', in brede zin. Meer hier over leest u in "Het mysterie van de twee DDH's".

Democratisch

Op één belangrijk punt zijn de statuten niet 'normaal' voor een stichting. Daardoor biedt de stichting toch de nodige democratie: Digitaal Den Haag heeft een 'Vergadering van Deelnemers'. Iedereen met inhoudelijk of zakelijk belang kan toegelaten worden tot deze vergadering. De Vergadering van Deelnemers kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren en kan bestuursleden benoemen en ontslaan.


            S T A T U T E N

Doel
Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel:
  a. Het bieden van faciliteiten en diensten op gebied van
    datacommunicatie en multi-media toepassingen in de
    ruimste zin van het woord ten behoeve van zowel de
    Haagse regio als de Nederlandse samenleving als geheel;
  b. Het introduceren en stimuleren van het gebruik van
    datacommunicatie en multi-media toepassingen bij de
    overheid, het bedrijfsleven, maatschappelijke en cultu-
    rele organisaties en individuele burgers.
    Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn onder meer de
    concurrentiepositie van Nederland en de mogelijkheden
    op gebied van efficiëntieverbetering, kostenbesparing,
    milieubescherming en energiebesparing.
  c. Het stimuleren en zeker stellen van:
    1. de beschikbaarheid van overheidsinformatie;
    2. de toegankelijkheid van en de communicatiemogelijk-
     heden met politici en overheden;
    3. de vrije toegankelijkheid van informatie;
    4. de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting en
     communicatie;
    5. culturele en maatschappelijke integratie van bevol-
     kingsgroepen.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken
  door:
  a. de inrichting, het beheer en de exploitatie van een
    zogenaamde 'digitale stad' in Den Haag en deze publie-
    kelijk en laagdrempelig toegankelijk maken voor:
    1. individuele burgers, thuis of via openbare termi-
     nals;
    2. overheden, bedrijven en andere organisaties;
  b. het, direct of indirect, via deze digitale stad aanbie-
    den van faciliteiten en diensten op gebied van lokale
    en nationale, maar ook internationale informatiever-
    spreiding en communicatie;
  c. het betrekken van burgers, overheden, bedrijven en
    andere organisaties bij de opbouw en invulling van de
    digitale stad en andere initiatieven;
  d. het initiëren en stimuleren van het publieke debat tus-
    sen burgers onderling en tussen burgers en bestuur,
    onder andere door middel van digitale discussieplat-
    forms;
  e. het samenwerken met andere digitale steden en met in-
    ternationale civiele netwerken;
  f. het realiseren van een sluitende exploitatie van de
    digitale stad teneinde haar onafhankelijk voortbestaan
    zeker te stellen;
  g. het zeker stellen van de eigendomsrechten van de vorm
    van deze digitale stad en andere door de stichting ge-
    initieerde of ontwikkelde datacommunicatie en multi-
    media toepassingen en het zeker stellen van de eigen-
    domsrechten van in dit kader ontwikkelde technologie,
    software, interfaces, voorlichtings- en scholingsma-
    teriaal en ander intellectueel eigendom van de stich-
    ting.
  h. alle andere wettelijke middelen.

Vragen? Neem contact op!


menu | dDH